Med internkontroll menes systematiske tiltak som skal sikre at bedriftens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Et annet ord for internkontroll er egenkontroll som

innebærer at bedriften selv skal påse at den følger aktuelt regelverk.