Er det fritt fram for deg å gjøre som du vil i samfunnet? Du har kanskje selv opplevd at andre rister på hodet over ting du sier eller har gjort, eller klapper deg inn når du lykkes med noe. Et samfunn bygger på en del verdier og har visse normer som skal rettlede oss i sosialiseringsprosessen.

Storsamfunnet trekker opp de formelle normene gjennom lovverket. Men det finnes også mer uformelle normer, som kan defineres under skikk og bruk og god folkeskikk, eller som viser seg ved at samfunnet reagerer på uakseptabel adferd.
Normene fungerer som regler vi bør forsøke å leve etter, og knyttes til positive eller negative sanksjoner. Du har sikkert selv opplevd å få belønning for ting du har gjort som har blitt oppfattet som positivt, eller har fått skjenn for ting som oppfattes negativt fra omgivelsene. Når de fleste av oss bestreber oss på å innlemme samfunnets normer i vårt eget verdigrunnlag og retter oss etter dem, oppstår det vi kaller sosial kontroll.

Etikk

Normer inngår i samfunnets etikk og danner grunnlaget for hvilke verdier fellesskapet bygger på. Opp gjennom historien har det blitt utviklet ulike etiske retningslinjer.

Mange bygger sitt verdigrunnlag på regeletikk, der ideen om at “ærlighet varer lengst” er gjennomgående. Andre igjen hengir seg mer til det vi kaller sinnelagsetikk, der det er hensikten bak våre handlinger og ord som er viktigst. Flere handlinger bryter kanskje med de ovennevnte etiske retningslinjene og definerer formålet med handlingene som viktigst, der “målet helliger midlet”.

Tenk over hvordan du selv argumenter ut fra de etiske retningslinjene i ulike verdispørsmål. Trolig vil din etiske argumentasjon variere mellom ulike saker du må forholde deg til.