Den viktigste oppgaven til politiet er å forebygge straffbare handlinger. Politiet samarbeider med andre offentlige myndigheter som barnevern, skoler og helsetjenester for å forhindre at barn, unge og andre begår straffbare handlinger. Politiet er særlig opptatt av å forhindre vold, både den volden som skjer på offentlig sted, og vold i hjemmet. På disse områdene har Norge en streng lovgivning, noe som blant annet gjør at det ikke er tillatt å gå med kniv på offentlig sted. Loven i Norge er særlig streng når det gjelder vold mot kvinner og barn. Norge har et nært samarbeid med politiet i andre europeiske land, noe som gjør at det lett kan innhentes opplysninger om borgere fra andre land hvis de er innblandet i kriminalitet i Norge. Politiet har som oppgave å yte hjelp og veilede alle som oppholder seg i landet, enten de er fast bosatt eller er på besøk.

I Norge har vi lover og regler som kan være litt annerledes enn i ditt hjemland.

I Norge kan du straffes selv om du ikke vet at du bryter en norsk lov. Derfor er det viktig å lære om de viktigste lovene. Norsk lov er hevet over religion og tradisjon. Du kan ikke forsvare en ulovlig handling med at det er tradisjon eller en religiøs handling.

 

POLITI

Politet skal blant annet hindre lovbrudd og passe på at det er ro og orden. De skal også beskytte folk som oppholder seg i Norge, og etterforske lovbrudd. Du kan ringe polititet på telefon 02800 uansett hvor i landet du befinner deg.

Hvis du er uheldig og kjører på vilt (hjort, rådyr etc.) må du kontakte politet på telefon 02800 for å beskrive uhellet og hvor du kjørte på dyret.

Annen uhell med bilen uten personskade – ta kontakt med ditt forsikringsselskap i hjemlandet. Hvis det er uhell med personskade, ta kontakt med polititet på telefon 02800.

 

Nødnummer:

Brann 111

Politi 112

Medisinsk nødhjelp 113

 

HELSE

I Norge drar man ikke på egenhånd til sykehus når man blir syk. I kontortiden skal du kontakte din fastlege. Telefonnummeret til Hitra legekontor er 72 44 42 42. Hvis tilstanden er alvorlig eller du trenger lege utenom vanlig kontortid, må du ta kontakt med legevakten på telefon 72 48 01 00. Du blir henvist til sykehus hvis det er nødvendig. Du må betale egenandel på legevakten. Innleggelse på sykehus er gratis når du er medlem av folketrygden.

Etter at du har registrert deg i folkeregisteret, får du et brev fra NAV som informerer om din mulighet til å velge en lege i nærheten av der du bor. Les om fastlegeordningen og andre praktiske opplysninger som time hos lege, bytte av fastlege, henvisning til spesialist og betaling.

Ring 113 for øyeblikkelig hjelp. Når du ringer 113, forklarer du hva som har skjedd, og oppgir adresse og telefonnummer.

De fleste som skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 måneder, må møte opp til tuberkuloseundersøkelse. Du vil som oftest få et brev med informasjon om når og hvor du skal møte opp for å ta prøven. Hvis du ikke mottar et slikt brev, må du ta kontakt med helsesøsteren eller kommunelegen i Hitra kommune.

 

TYVERI OG HELERI

Det er forbudt å stjele i Norge. Det er også forbudt å kjøpe eller selge ting som er stjålet, selv om det er andre som har stjålet tingene.

 

ALKOHOL

I Norge er det tillatt å drikke alkohol mange steder, men ikke på offentlige steder som i gater, parker, parkeringsplasser eller kjøpesenter. Ved å bryte denne loven kan du risikere å bli bøtelagt med bøter fra NOK 4 000,00.

Det er heller ikke tillatt å kjøre bil dersom man har drukket alkohol. Promillegrensen i Norge er på 0.2 promille. Vegtrafikkloven forbyr kjøring av motorvogn når man er påvirket av alkohol eller annet berusende middel. Straffen for kjøring i påvirket tilstand er bøter eller bøter og betinget eller ubetinget fengsel. I tillegg blir førerkortet som regel inndratt for en kortere eller lengre periode.

Promillegrensen når du fører båt er på 0.8 promille. Overtredelse kan medføre bøter eller fengselsstraff.

Det er pålagt at det skal være flytevest til alle om bord. Flyteutstyret skal være oppbevares lett tilgjengelig. Overtredelse av dette kan medføre bøter fra kr 500,-.

 

SMUGLING

Det er forbudt å bringe varer ulovlig inn i Norge. Alt kjøp og salg av smuglervarer kan bli straffet. Det er ditt eget ansvar å være sikker på at du ikke handler smuglervarer.

 

NARKOTIKA

Slag, besittelse og forbruk av alle former for narkotika er strengt forbudt. Khat, hasj og marihuana som kan være lovlig i andre land, regnes som narkotika. I Norge er dette strengt og overtredelse kan medføre at du blir utestengt fra Norge.

 

VÅPEN

Å bære skytevåpen, kniv eller andre våpen er ikke tillatt, selv ikke til selvforsvar. Det samme gjelder for våpenkopier, leketøy, ”softguns” og andre gjenstander som ser ut som våpen. Det er heller ikke lov å kjøpe eller selge våpen hvis man ikke har spesiell lisens fra norske myndigheter.

 

URINERING PÅ OFFENTLIG PLASS

Det er forbudt å urinere på offentlig plass. Ovetredelse av dette kan medføre bøter fra kr 4.000 – 6.000,-.

 

VOLD OG TRUSLER OM VOLD

Vold og trusler om vold er forbudt, også mot familiemedlemmer. Loven er særlig streng når det gjelder vold mot kvinner og barn.

 

SEKSUELL LAVALDER

I Norge er det forbudt å ha seksuell omgang med personer som ikke har fylt 16 år, selv om dette er frivillig fra begge parter. Det er ens eget ansvar å finne ut om partneren er over 16 år.

 

VOLDTEKT

Voldtekt er en alvorlig forbrytelse i Norge. Dette gjelder også voldtekt av ektefelle. Det er ingenting som unnskylder voldtekt, uansett hvordan oppferet kler eller oppfører seg. Voldtekt straffes med fengsel.

 

FØRERKORT

For å kjøre bil i Norge må du ha en gyldig førerkort. Hvis du har førerkort fra et annet land, må du kontakte vegvesenet. Der vil du få informasjon om hva du må gjøre for at ditt førerkort skal være gyldig i Norge. Førerkort fra andre EØS-land vil som regel være gyldig i Norge. Du kan få vite mer om førerkort og det å kjøre bil i Norge på www.vegvesen.no/forerkort.