Arbeidstaker har ansvar for å følge de instrukser og sikkerhetsregler som er nedfelt i virksomheten og lovverket. Dette kan for eksemper innebære:

å bruke personlig verneutstyr der det er nødvendig. å si fra til ledelsen eller verneombudet dersom man oppdager noe i arbeidsmiljøet som er en risiko for liv og helse. å delta i dialogmøter, og medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved fravær.

Alle virksomheter skal ha et verneombud, som er en ansatt med en særlig rolle å overvåke og ivareta arbeidsmiljøet i virksomheten. Verneombudet skal delta aktivt i virksomhetens arbeid med sikkerhet, og er den personen du skal kontakte hvis sikkerheten ikke er ivaretatt i virksomheten.